MGL-f twitter youtube rss
Inloggen Klantenservice: 088 - 77 80 888088 - 77 80 800

Voorwaarden

Bekijk hier alle spelvoorwaarden.

 • Algemeen

  1.1. Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op de actie “Vastelaovendposter” (hierna: “Actie”) die georganiseerd wordt door Mediahuis Limburg BV, gevestigd te Sittard, Nederland, aan het adres Mercator 3 (hierna: “Organisator").

   

 • Looptijd actie

  2.1. De Actie start op dinsdag 4 februari 2020 en eindigt op dinsdag 25 februari 2020 (hierna "Actieperiode"). De Actie wordt uitsluitend gehouden in Nederland.

   

 • Deelname

  3.1. Deelname aan de Actie staat open voor alle natuurlijke personen van 18 jaar en ouder, die beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats waar zij als bewoner staan ingeschreven.

  3.2. Deelname aan de Actie is mogelijk door de afhaalbon online in te vullen op delimburger.nl/poster. Er wordt na het invullen een e-mail gestuurd die op telefoon of uitgeprint getoond dient te worden bij de geselecteerde afhaalpunten (geldig zolang de voorraad strekt).

  3.3. De afhaalbon is geldig gedurende de looptijd van de Actie en kan niet worden ingewisseld voor geld.

  3.4. Mediahuis Limburg is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken of schade bij het ophalen van de Actie.

 • Prijzen

  Geen prijzen.

 • Aansprakelijkheid

  4.1. Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor (de gevolgen van) gebreken in de door Organisator en/of door derden te verstrekken prijzen.

  4.2. Organisator besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Actie. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de door Organisator openbaar gemaakte (promotie-) materialen van welke aard dan ook, kunnen niet aan Organisator worden tegengeworpen noch enige verplichting voor Organisator doen ontstaan.

  4.3. Organisator is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie. Organisator is niet aansprakelijk voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de Prijs.

  4.4. Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van Organisator gelden eveneens voor door Organisator ingeschakeld hulppersoneel en door haar ingeschakelde derden.

  4.5. Deelnemer vrijwaart Organisator van alle aanspraken van derden die verband houden met zijn deelname aan de Actie.

 • Privacy

  6.1. Op deze Actie is de Privacy Policy van Mediahuis Limburg van toepassing.

 • Overig

  6.1. Door deel te nemen aan de Actie, verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

  6.2. Voor vragen, opmerkingen of klachten over de Actie of deze voorwaarden kun je per e-mail contact opnemen met Mediahuis Limburg via klantenservice@delimburger.nl. Zij zal zich naar beste kunnen inspannen om eventuele klachten zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is af te handelen.

  6.3. Organisator is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de Actie en/of deze voorwaarden gedurende de looptijd van de Actie te wijzigen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, zonder dat Organisator daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging van de Actie en/of deze spelvoorwaarden dan wel staking van de Actie, zal door Organisator bekend worden gemaakt op de website delimburger.nl/poster.

  6.4. Door akkoord te gaan met de spelvoorwaarden ga je akkoord dat Mediahuis Limburg jouw persoonsgegevens mag gebruiken voor commerciële berichten per e-mail.

  6.5. Indien één of meer bepalingen van deze spelvoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Organisator gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

  6.6. Op de Actie en deze spelvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze spelvoorwaarden of de Actie kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Laden..